My First Garden Kids - Strawberry | 小盆栽 - 草莓

小盆栽 - 草莓

  • $59.00
    Unit price  per 


想要在家種植嗎? 巴黎花園提供全套工具包,用於種植新鮮水果和鮮花。

套件隨附

  • 竹纖維盆
  • 土壤
  • 1包草莓種子
  • 種植指引
(只限香港郵寄)